Youtube-icon

actual size:


Icon of youtube

dwtf